Hovedside

Velkommen til Svalthr Vikingr (Org.nr. 866601-8513)

 

Dette er den offisielle hjemmesiden til det Internordiske vikinglaget:

Svalþr

"Vikingene på Blomsholm"

 

hvor vi bl.a. forteller om hvem vi er når vi er "i viking" og hvilke planer vi vil presentere for myndighetene i Strömstad, Bohuslän og Østfold:


Svalþr Vikingr  ble stiftet 31 des. 2001.

Svalþr  (Les: Svalthr)  er vikingbyprosjektet på Blomsholms ideelle venneforening.

Svalþrs grunnleggere er:

Thore Mørk   

Høvding  av  Blomsholm

        Pär Ekholm      

Jarl av Blomsholm

Frank Lønseth

Fri mann av Blomsholm

 

Stadgar

Antagna vid föreningens bildande 2001-12-31

 

§1  Mål för verksamheten:

Svalthr Vikingr skall vara en samverkande intresseorganisation för vikingaintresserade. Svalthr Vikingr skall arbeta för att levandegöra historien runt vikingatiden, öka folks förståelse för dagliglivet i nordisk vikingatid genom att tillägna sig färdigheter och kunskaper inom hantverk och kultur.

 

§2  Organisatorisk tillknytning       

Svalthr Vikingr är en fritt stående intresseorganisation, som är politiskt oavhängig och religiös neutral, med nära samarbete mot dagen övriga vikingavärld.

 

§3  Medlemmar

Alla som har intresse av att offentlig näringsinformation blir lättare tillgänglig för näringslivet på Internet.

 

§4  Bestämmanderätt och valbarhet               

Alla medlemmar har bestämmanderätt och är valbara till tillitsvärv i gruppen.

 

§5  Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastsätts av årsmötet och betalas i förskott. Medlemmar som är skyldiga medlemsavgifter i mer än ett år, har inte bestämmanderätt eller andra rättigheter, och kan av styrelsen strykas som medlem av gruppen. Stryks en medlem, kan den inte tas upp igen förrän skulden till medlemsavgiften är betald.

 

§6 Förtroendevaldas gottgörelse

               Förtroendevalda kan motta rimliga honorar för sitt arbete, samt ersättning för faktiska utgifter, inkluderat förlorad arbetstid. Utgifter för gottgörelse och ersättning för faktiska utgifter skall framgå av budgeten och räkenskap.

 

§7  Årsmöte

Årsmöte som hålls varje år i mars månad är Svalthr Vikingr´s högsta myndighet. Årsmötet skall föregås av kallelse från styrelsen med minst 1 månads varsel, direkt medlemmarna eller via kungörelse i pressen. Förslag som ska behandlas på årsmötet skall vara sänt till styrelsen senast 2 veckor före årsmötet. Fullständig dagordning måste vara tillgänglig för medlemmarna senast 1  vecka före årsmötet..

 

Alla medlemmar har tillgång till årsmötet. Årsmötet kan invitera andra personer och/eller media till att vara närvarande.

 

Årsmötet verkställs med det antal röstberättigande medlemmar som kommer. Ingen har mer än en röst, och röstning kan inte ske med fullmakt.

 

På årsmötet kan inte förslag om ändring av stadgar behandlas om de inte är uppförda på protokollet senast 1 vecka för årsmötet. Andra saker kan behandlas och avgöras när 2/3 av de närvarande kräver det. Liknande beslutning kan bara tas i förbindelse med godkännande av protokollet.

 

 

§8  Ledande av årsmöte

Årsmöte leds av vald ordförande. Ordföranden behöver inte vara medlem av Svalthr Vikingr.

 

§9  Röstberättigande på årsmötet

Om inget annat bestäms för att ett beslut ska vara giltigt vara träffat med majoriteten av de avgivna rösterna. Blanka röster skall anses som inte avgivna.

 

Val föregår skriftligt om det föreligger mer än ett förslag. Bara föreslagna kandidater kan föras upp på röstlistan. Skall flera väljas vid samma inröstning, måste röstsedlarna innehålla det antal olika kandidater som det skall väljas vid vidkommande inröstning.

Röstsedlar som är blanka, eller som innehåller inte föreslagna kandidater, eller annat antal kandidater än det som skall väljas, räknas inte och rösterna anses som inte avgivna.

 

När ett val föregår enkeltvis och en kandidat inte uppnår mer än halvparten av de uppgivna rösterna, företas bundet omval mellan de två kandidaterna som har uppnått flest röster. Är det vid omval röstlikhet, avgöres valet vi lottdragning.

 

När det vid val skall väljas flera vi en inröstning, bör alla får att anses valda ha mer än halvparten av de avgivna rösterna. Detta gäller inte vi val av ordinarie styrelseledamot. Om inte tillräckligt många kandidater har uppnått detta i första omgången, anses de valda som har fått mer än en halvpart av rösterna. Det företas så bundet omval mellan de övriga kandidaterna, och efter denna inröstning anses de valda som har fått flest röster. Är det vid omval röstlikhet, avgöres valet vid lottdragning.

 

§10 Årsmötets uppgifter

Årsmötet skall:

1.     Behandla Svalthr Vikingr´s årsredogörelse

2.     Behandla Svalthr Vikingr´s reviderade årsräkenskap

3.     Behandla inkommande förslag

4.     Fastsätta medlemsavgift

5.     Vidtaga Svalthr Vikingr´s budget

6.     Välja:

a)      Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och styrelsemedlem

b)      Revisor och dennes ställföreträdande

c)      Valkommite´ på 2 personer

 

§11 Extraordinära årsmöte

Extraordinära årsmöte hålles när styrelsen bestämmer det, eller minst en tredjedel av de röstberättigande medlemmarna kräver det.

 

Det inkallas på samma sätt som för ordinarie årsmöten med minst 14 dagars varsel.

 

Extraordinära årsmöte kan bara behandla och ta beslut i de saker som är kungjort i inkallningen.

 

 

§12  Styrelsen

Svalthr Vikingr leds av styrelse som är högsta myndighet mellan årsmötena.

Styrelsen skall:

1.     Verkställa årsmötets bestämmelser

2.     Sammansätta efter behov kommittéer/utvalda personer för speciella uppgifter och utarbetande instruktioner för dessa

3.     Administrera och föra nödvändig kontroll med Svalthr Vikingr´s ekonomi i avsikt alltid till gällande instruktioner och bestämmelser

4.     Representera Svalthr Vikingr utåt

 

 

§13  Grupper/avdelningar

Svalthr Vikingr kan organiseras med avdelningar och/eller grupper. Dessa kan ledas av utnämnda förtroendevalda eller styrelsen. Svalthr Vikingr´s årsmöte bestämmer upprättelsen av avdelningar/grupper. Och hur dessa skall organiseras och leda.

 

För avdelningar/gruppers ekonomiska förpliktelser förbinds hela Svalthr Vikingr, och avdelningar/grupper kan inte ingå i avtal eller representera Svalthr Vikingr utåt utan styrelsens godkännande.

 

  

§14  Stadgeändring

Ändringar i dessa stadgar kan bara företas på ordinära eller extraordinära årsmöte efter att ha varit på dagordningen, och det krävs 2/3 i majoritet av de avgivna rösterna.

 

 

§15  Upplösning

Upplösning av Svalthr Vikingr kan bara behandlas på ordinärt årsmöte. Blir upplösning vidtaget med mindre än 2/3 i majoritet, inkallas extraordinärt årsmöte 3 månader senare. För att upplösningen skall ske bör stadgarna här återupptas med 2/3 i majoritet.

 

Sammanslutning med andra intresseorganisationer anses inte som upplösning av Svalthr Vikingr. Stadgar om sammanslutning och nödvändiga lagändringar sammanknutna till detta träffas tillsammans med bestämmelserna om stadgeändring. Jfr. §14. 


Skriv gjerne en melding i

Gjesteboka vår

Nedstat Basic - Free web site statistics