Kolloidalt Guld


 

Kolloidalt guld - själens tonikum ?


 

Guld har i alla tider uppfattats som den ädlaste av alla metaller.

Guld är även en av de beständigaste metallerna och kan inte förstöras genom oxidation eller korrosion.

Guld är icke toxiskt och det finns inga kända fall av allergier mot rent guld.

Guld har sedan urminnes tider använts som betalningsmedel och som ett mått på välstånd. Ända fram i modern tid har guld använts som säkerhet för mynt och sedlar som präglats, tryckts och getts ut av olika länders Riksbanker.

Kolloidalt guld har även haft medicinsk inriktning och är känt i de flesta kulturer för sin helande verkan.

I Gamla Egypten ansågs guld vara källan till hälsa och användes främst för att kurera psykiska besvär men användes även vid direkta fysiska åkommor.

I gamla Kina användes kolloidalt guld för att stärka livskraften Chi´s flöde i kroppen.

Parcelsus som levde under medeltiden anses som den förste som i mer modern tid framställt kolloidalt guld. Han kallade sin rödaktiga lösning Aurum Potable och ansåg att detta fluidium kurerade alla sorters fysiska, psykiska och själsliga åkommor.

I modern tid framställdes kolloidalt guld av fysikern Michael Faraday 1857 som även upptäckte att ” aktiverat guld” hade en positiv effekt bl.a på ledbesvär.

Robert Koch, Nobelpristagare i Medicin 1905 och föregångsman inom bakteriologin gjorde en mångfald olika studier för att på olika sätt försöka oskadliggöra olika stammar av bakterier, han upptäckte 1890 att kolloidalt guld var mycket effektivt som bakteridödare.

Inom den moderna läkevetenskapen har under senare år guld använts vid behandling av kroniska sår samt vid behandling av reumatism och artrit.

Guld används även vid behandling av prostatacancer och äggstockscancer.

Vidare har guld använts för att blockera tillväxten av virus i infekterade celler och har med viss framgång provats i samband med HIV och AIDS behandling.

Slutligen används mikroskopiskt guld inom den moderna forskningen som markör för att följa andra substansers rörelser i kroppens olika vävnader.

Kolloidalt guld har enligt tillgänglig litteratur med stor framgång använts bl.a vid:

Immunförsvarssjukdomar, Utbrändhet, Depressioner, Ångest, Oro, Nervösa besvär, Klimakterie och kvinnosjukdomar, Hormonella rubbningar, Gikt, Reumatism, Ischias, Stela- svullna - smärtande leder, Ryggskott, Skelettskador, Urinvägsinfektioner, Candidainfektioner, Som bakterie - virus och svampdödare.

Guld i små partiklar har under tusentals år använts i Indien för att förbättra minnet och anses påverka intellekt och själsliv positivt.

Förpackningen innehåller 500 ml Kolloidalt guld 15 ppm. Förpackningen levereras med doseringskopp.

Dosering: 15 ml dagligen före måltid.

 

COLLOIDAL GOLD

 

Colloidal Gold – a tonic for your soul?

 

Gold has since the beginning of time been considered as the purest of all metals.

 

Gold has also always been measured to be one of the sturdiest metals, this because it cannot be destroyed by corrosion or oxidation.

 

Gold is non-toxic and there are no presented cases of allergy against pure gold.

 

Gold has, in all ages, been used as an article of trade and as a sign of wealth. Even until most recent times, gold has been used as collateral for coins and bills, produced, printed and given out by countries’ National Banks.

 

Colloidal Gold represents the healing power of gold and is known in several cultures for its medicinal abilities.

 

In Ancient Egypt gold was considered to be the source of health and was used mainly to cure mental illnesses, however it was also used in treatments of purely physical diseases.

 

In Ancient China colloidal gold was used to strengthen one’s life-force by increasing the flow of Chi through your body.

 

Parcelsus, who lived in the medieval times, is believed to be one of the first creators of colloidal gold in modern time. He called his reddish solution, Aurum Potable and saw that this fluid cured all kinds of physical and mental illnesses.

 

In modern day, the physicist Michael Faraday created colloidal gold in 1857. He also discovered that this “activated gold” had a positive effect on different problems with the ligaments.

 

Robert Koch, a Nobel Prize winner of medicine in 1905 and precedent within the field of bacteriology, made a series of diverse studies trying to disable different chains of bacteria. He found, through his research in 1890, that colloidal gold proved to be highly effective in killing bacteria.

 

Within modern medical science, it has recently come forth cases in which patients with chronic lesions, rheumatism and arthritis, have been treated successfully with colloidal gold.

 

Gold has also been used in treatments of prostatic cancer and ovarian cancer.

 

Furthermore, colloidal gold has been used to block the growth of viruses in infected cells of the human body. It has also proven to be somewhat successful in combinational treatments of HIV and AIDS.

 

As a conclusion, microscopically small pieces of gold are within modern research used as markers in order to determine other substances movements within the human body ad its tissues.

 

Colloidal gold has in accordance with available literature, with great success been used in treatments of:

Immune System diseases, Burn out syndrome, Depressions, Anxiety, States of worry, Nervous Disorders, Climacterically and  Female-related diseases, Hormonal discrepancies, Gaut, Rheumatism, Sciatica, Stiff- swollen - painful limbs, Low Back Pain, Injuries to the skeleton, Urinary tract infections, Candida-infections, As bacterial - viral and fungal-killer.

Gold in small particles has been used for thousands of years in India in order to improve memory, and is also believed to affect the intellect and soulful happiness in a positive way.

The package contains 500 ml Colloidal gold 15 ppm. The package is delivered with a dosage-cup.

Dosage: 15 ml daily before meal.